Valná hromada P-centrum 2014, žádost o rozeslání všem členům

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 6. srpna 2014 15:47
Předmět: členům P-centrum - můžete to prosím zaslat všem členům P-centrum?
Komu: info@p-centrum.cz, Dagmar Krutilová <dagmar.krutilova@p-centrum.cz>, "JUDr. Jaroslav Klimeš" <klimes@bezucha-klimes.cz>, Josef Radimecký <radimecky@adiktologie.cz>
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, AK Diag Human Cannabis <ak.diag.human.cannabis@gmail.com>Zdravím P-centrum.

Sdělte prosím v souladu s § 238 občanského zákoníku (Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn), jak vysoké členské příspěvky má člen P-centrum jako právnická osoba jako je Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, který je od roku 2000 členem Sananim Olomouc a následně P-centrum, v letošním roce hradit. Přišli bychom se (někteří) podívat na Valnou hromadu. Termín mi prosím sdělte.
Domnívám se, s ohledem na níže uvedené, že symbolických 1 Kč včetně nájmu a služeb pro Edukativní konopnou kliniku Sanitas Animae za rok by stačilo.

S pozdravem
Dušan Dvořák

PS. Co vám napsal k členství třeba takovej Míša Nerad z Amstru - viz holandské investice (také čestný člen), nebo třeba taková Paula Huston - viz americké investice. Mám pokračovat? Nebo až u soudu?

Fakta:
1)     Nevládní organizace Sananim Olomouc investovala do konce roku 2000 do rekonstrukce městského objektu a rozšíření jeho kapacit pro projekt Střediska prevence léčby a rehabilitace P-centrum, Olomouc, Lafayettova 47/9, galerie U mloka, Olomouc, Lafayettova 47/9 a rozšíření kapacit v dvorním traktu, Olomouc, Lafayettova 47/9 peníze svých vlastních členů a partnerů včetně partnerů zahraničních, celkem více než 7, 2 mil. Kč.
2)     Od roku 2001 nese Sananim Olomouc název nevládní organizace jméno P-centrum a začal se souhlasem Valné hromady členů podnikat. Odpovědnou osobou za nevládní organizaci a podnikatelský subjekt byl investor, mecenáš a filantrop a sociálně prospěšný podnikatel a zakladatel střediska a nevládní organizace Sananim Olomouc Dušan Dvořák.
3)     Nevládní organizaci P-centrum však nebyla Dušanem Dvořákem přiřčena všechna práva s ohledem na práva investorů, filantropů a mecenášů  a čestných členů Sananim Olomouc.  Bylo ji však svěřeno právo odsouhlasené Valnou hromadou všech členů, aby zahájila podnikání dle živnostenského zákona a vedla odpisy investic.
4)     V roce 2004, 2008, 2010 a 2014 byla provozovna a nevládní organizace P-centrum,  Lafayettova 47/9 zástupcem investorů, mecenášem, filantropem a zakladatelem střediska Dušanem Dvořákem vyzvána, aby neporušovala zákony, stanovy a hodnoty vtělené do poslaní a cílu nevládní organizace P-centrum.
5)     Přes řadu protestů Dušana Dvořáka dál provozovna a nevládní organizace P-centrum porušovala zákony, stanovy a poslání, jak je doloženo níže.

Podle nového občanského zákoníku a v právních normách ČR dle platného znění:

Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Fakta:
·        V roce 2002 po splnění své mise odstoupil ze své vůle Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, Tylova 963/2, 770 Olomouc ze všech statutárních funkcí nevládní organizace P-centrum a funkce ředitele střediska P-centrum. Dle dohody z roku 2002 ukončil Dušan Dvořák na Velký únor Jana Zajíce dne 25.2.2003 zaměstnanecký poměr v P-centrum a na účtu nikoliv střediska, ale nevládní organizace středisko spravující (ač nemusel) zanechal téměř 1, 2 mil. Kč (žádal pouze 250 tisíc odstupného, nepřišel však tím o právo veta k IČ - počty hlasů čestných členů Sananim Olomouc, právům k investicím přes 7,2 mil Kč do objektu Lafayettova 47/9 a dalším právům, které od roku 2000 držela a drží nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, člen P-centrum, která je podnájemcem střediska v objektu Lafayettova 47/9, viz bod 10 nájemní smlouvy.
·        V roce 2004 vystoupil Dušan Dvořák na protest proti porušování zákonů, stanov a  hodnot, na kterých bylo středisko v objektu Lafayettova 47/9 vybudováno, z nevládní organizace P-centrum, což neimplikuje změny celé řady práv čestných členů nevládní organizace Sananim Olomouc a práv držených Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů.  Přesto nevládní organizace P-centrum do roku 2014 vedla Dušana Dvořáka jako osobu odpovědnou za podnikání P-centrum v jediném v ČR platném veřejném rejstříku podnikatelských subjektů a podnikajících nevládních organizací ARES a do března roku 2010 dokonce jako statutárního zástupce podnikatelského subjektu - dané nevládní organizace P-centrum.
·        V roce 2008 bylo Dušanem Dvořákem na email P-centrum sděleno, že se v roce 2010 vrací z Prahy do Olomouce a žádá práva, která zastupuje. Vzhledem k okolnostem, že státní orgány cíleně kriminalizovaly a sabotovaly jak výzkum Konopí je lék, tak existenci první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově a zde otevřenou Edukativní konopnou kliniku, Dušan Dvořák nereagoval na nedodání odpovědi P-centrum a hasil vzešlé situace v Praze a od roku 2009 též v Ospělově, kde je pravidelně konfiskována výzkumnická farma Medical Cannabis a Dušan Dvořák opakovaně obžalován.
·        V roce 2010 v únoru Dušan Dvořák dle doložitelného písemného rozhodnutí orgánu veřejné moci (MSPSV ČR), které si nechal Dušan Dvořák dodat orgánem veřejné moci písemně,  zjistil, že P-centrum sice změnilo IČ, které, jak věděl, začínalo číslicí 6 a toto nové začínalo číslicí 7, ale stále je Dušan Dvořák veden jako statutní zástupce a odpovědná osoba za podnikání i nevládní organizaci P-centrum pod novým IČ.
·        Přestože byl ještě daný den Dušan Dvořák v únoru 2010 písemně (emailem) ujištěn, že vše P-centrum okamžitě napraví, byl do března 2014 veden v jediném veřejném rejstříku ARES jako za provozovnu P-centrum odpovědná osoba a zjistil, že IČ vystavené orgánem veřejné moci bylo vystaveno klamavé a ke změně IČ nedošlo.
·        V roce 2013 využil Dušan Dvořák práv, které mu dávala práva vzešlá z předchozích rozhodnutí a se zakladateli Sananim Olomouc a čestnými členy Sananim Olomouc a zástupcem práv investora Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a dalších nevládních organizací zastoupených v dozorčí radě jako členové Open Royal Academy, pod názvem Sanitas Animace „rekonstruoval“ Sananim Olomouc (což byl akronym Sananim), zaslal MV ČR v zákonném termínu změnu stanov P-centrum na MV ČR a Krajskému soudu v Olomouci – rejstřík vše potřebné k rozhodnutí o změně v rejstříku.
·        Přestože je na důkazech doložitelné, že veřejný rejstřík spolků a návrhy na změnu byly (částečně) funkční až od 6.1.2014, ale ještě 15.1.2014 nešlo do návrhu na změnu zadat změnu názvu a sídla nejen Sanitas Animace, ale všech českých členů asociace Open Royal Academy (CZ) na ulici Přichystalova 180/14 v Olomouci a návrh na změnu tak nešel vytisknout a doložit rejstříkovému soudu a stejně tak nešlo uvádět v názvu tradiční příponu o.s. v rozporu s ustanovením občanského zákoníku v § 3042 a přestože návrh na změnu byl po telefonické konzultaci s pracovní rejstříkového soudu podán řádném termínu dne 16.1.2014 se všemi listinami a notářským ověřením včetně souhlasu majitele nového sídla, dodnes je ve veřejném rejstříku pod IČ Sanitas Animace vedeno IČ P-centrum.                         

K tomu:
                        
§ 121                                        
(1)   Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(2)   Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění dovolat, že o zveřejněném údaji nemohl vědět. Neodpovídá-li zveřejněný údaj zapsanému údaji, nemůže se ten, jehož se údaj týká, vůči jiné osobě dovolat zveřejněného údaje; prokáže-li však, že jí byl zapsaný údaj znám, může proti ní namítnout, že zveřejněný údaj zapsanému neodpovídá.

(1)   Jménem právnické osoby je její název.
(2)
Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý.

(1)   Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
(2)   Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby.

(1)   Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby.
(2) Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

(1)   Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby.
(2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění zvláštních podmínek.

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

(1)   Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.
(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá právnické osobě.

Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

(1)   Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.

(1)   Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
(2)   Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
(3)   Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.


(1)   Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
(2)   Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

(1)   Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.
(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

(1)   Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.
(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

(1)   Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
(2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

(1)   Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude.
(2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

(3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.